PEG-talet

PEG-talet är ett nyckeltal som utvecklats för att ta hänsyn till tillväxten när man bedömer ett företags värdering i förhållande till dess vinst. PEG-talet bygger på P/E-talet genom att inkludera företagets förväntade framtida vinsttillväxt.

För att beräkna PEG-talet delar man P/E-talet med den förväntade årliga vinsttillväxten. Detta ger investerare en mer nyanserad bild av företagets värdering och tar hänsyn till tillväxtperspektivet. Ett lågt PEG-tal kan indikera att aktien är relativt billig med tanke på dess tillväxtpotential, medan ett högt PEG-tal kan tyda på att marknaden övervärderar aktien i förhållande till dess förväntade tillväxt.

PEG = P/E (Aktiens aktuella pris / Vinst per aktie) / Förväntad vinsttillväxt (%)

Exempel: Ett företags aktier kostar 100 kronor styck och har gör en vinst på 10 kronor per aktie, vilket ger aktien ett P/E-tal på 10. Aktien har en förväntad vinsttillväxt på 2%. Därmed blir aktiens PEG-tal 5 (10/2).

Precis som med P/E-talet är det viktigt att inte använda PEG-talet som det enda kriteriet för investeringsbeslut. Andra faktorer, såsom företagets riskprofil, branschens karaktär och makroekonomiska förhållanden, bör också beaktas.

Jämförelser mellan företag i samma bransch

PEG-talet kan vara särskilt användbart vid jämförelser mellan företag inom samma bransch eller sektor, särskilt när tillväxt spelar en central roll i investeringsbeslutet. Investerare bör dock vara medvetna om att förväntningarna på framtida vinsttillväxt kan vara föremål för osäkerhet och att det är viktigt att använda realistiska och pålitliga prognoser vid beräkningen av PEG-talet.

Sammanfattningsvis ger PEG-talet investerare en mer omfattande bild av ett företags värdering genom att integrera tillväxtperspektivet i bedömningen. Det är ett användbart verktyg för att identifiera potentiellt under- eller övervärderade aktier och bör användas tillsammans med andra analysmetoder för att fatta välgrundade investeringsbeslut.